Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej bip.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartłomiej Barlakowski, adres poczty elektronicznej bartlomiej.barlakowski@orpeg.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 390 37 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dane adresowe Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

tel. sekretariat: +48 22 390 37 26, +48 22 390 37 01, +48 739 030 301

fax: +48 22 853 87 03

Kielecka 43, 02-530 Warszawa

e-mail: sekretariat@orpeg.pl

 1. Dojazd do budynku transportem własnym:
  Ulica Kielecka jest ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Rakowieckiej.
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą posiada dwa miejsca parkingowe na terenie wynajmowanej posesji.
  W bezpośrednim sąsiedztwie furtki prowadzącej do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd do budynku transportem publicznym:
  TRAMWAJ: w odległości ok. 100 m od wejścia do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul. Rakowieckiej, znajdują się przystanki linii tramwajowych nr: 17, 33, 41.
  METRO: w odległości ok. 350 m od wejścia do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą znajduje się stacja Metro Pole Mokotowskie.
  AUTOBUS: w odległości ok. 250 m od wejścia do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Łowickiej, znajduje się przystanek linii autobusowej 130.
  Wszystkie linie mają w rozkładzie kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi.
 3. Dostępność wejścia i pomieszczeń biurowych:
  Stan faktyczny:
  Jedyne wejście do budynku jest od ulicy Kieleckiej. Od ulicy do drzwi wejściowych prowadzi chodnik. Przed drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się stopień bez podjazdu. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na trzech poziomach. Korytarze na każdym poziomie są płaskie, bez barier. Na każdy poziom budynku prowadzą schody wewnętrzne. Na schodach nie ma pochylni ani platform.
  Sekretariat znajduje się na pierwszym poziomie.
  W budynku nie ma windy.
  Zarówno w budynku, jak i przed budynkiem nie ma bramek, ani systemu kamer.
  Pomoc:
  Do budynku prowadzą drzwi wejściowe zewnętrzne i drzwi wejściowe wewnętrzne, które ulokowane są na jednym poziomie, bez barier. Przy drzwiach wejściowych wewnętrznych znajduje się przycisk wideofonu, przez który można się skontaktować z pracownikami sekretariatu. Można także zadzwonić nr tel. 22 390 37 26 lub 22 390 37 01. Po skontaktowaniu się przez wideofon lub telefonicznie osoby wyznaczone udzielą jej pomocy zarówno w zakresie informacyjnym, jak i ruchowym.
  Na pierwszym poziomie pomieszczeń biurowych znajduje się strefa, w której osoba niepełnosprawna może poczekać na pracownika pracującego na wyższych kondygnacjach, a następnie w spokoju porozmawiać z takim pracownikiem.
 4. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie zapewnia stałego dostępu do usług tłumacza języka migowego.
  Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z udziałem tłumacza.
 7. Opis dostosowań, np. informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
  Na terenie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Na terenie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Na terenie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Inne:
  W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wyznaczono osoby, które w razie potrzeby udzielą pomocy w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.