Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

 

Zadania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

 • koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad działalnością szkół
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–6 ustawy, w odniesieniu do szkół
 • wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół
 • organizowanie w szkołach w Polsce kształcenia na odległość dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, obejmującego realizację:
  • - programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego
  • - programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich
 • kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, w tym zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych o skierowanie do pracy za granicą
 • przekazywanie za granicę, na wnioski organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą albo na wnioski innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu
 • organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także udzielanie im wsparcia metodycznego
 • wykonywanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10), w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich
 • współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą
 • wykonywanie innych zadań zleconych i finansowanych przez Ministra

Zadania Wydziału Wspierania Oświaty Polskiej za Granicą:

 • wykonywanie czynności związanych z kierowaniem nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
 • przekazywanie podręczników i pomocy dydaktycznych do organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą oraz innych ośrodków i placówek organizujących za granicą nauczanie języka polskiego, w tym zakup, magazynowanie i ewidencjonowanie podręczników i pomocy dydaktycznych
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi oświatę polonijną i polskojęzyczną
 • administrowanie bazą danych szkół polonijnych

Zadania Wydziału Nadzoru:

 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego nad szkołami i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów
 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli skierowanych do pracy w Szkołach Europejskich, w tym realizowanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich
 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół oraz nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, o których mowa w art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • obsługa administracyjna związana z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach polskich i szkołach za granicą
 • obsługa rekrutacji na stanowiska kierowników szkół polskich, w tym postępowań konkursowych
 • wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad działalnością szkół polskich i szkół za granicą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół polskich i szkół za granicą

Zadania Wydziału Kształcenia na Odległość:

 • obsługa administracyjna szkół w Polsce:
  • - prowadzenie dokumentacji i ewidencji obejmującej proces nauczania w kształceniu na odległość
  • - obsługa posiedzeń rady pedagogicznej szkół w Polsce
  • - organizowanie egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności
  • - organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty
  • - organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego
  • - organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli szkół w Polsce;
 • uaktualnianie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Zadania Wydziału Finansowo-Kadrowego:

 • zapewnienie obsługi finansowej Ośrodka, w tym opracowywanie i realizacja planu finansowego Ośrodka oraz wykonywanie zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości
 • bieżąca obsługa szkół
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Ośrodka, pracowników szkół oraz nauczycieli kierowanych do pracy za granicą

Zadania Wydziału Administracyjnego:

 • przygotowywanie umów dotyczących bieżącej działalności Ośrodka
 • administrowanie mieniem będącym w zarządzie Ośrodka
 • realizacja spraw w zakresie gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej Ośrodka
 • opracowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z wyborem wykonawców zgodnie z procedurami opisanymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych i przepisach o zamówieniach publicznych

Zadania Wydziału Informatycznego:

 • administrowanie, utrzymanie i zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i ergonomicznego działania systemów teleinformatycznych wspierających działania Ośrodka
 • koordynowanie współpracy teleinformatycznej z jednostkami administracji publicznej

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego:

 • wspieranie Dyrektora Ośrodka w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej
 • wykonywanie czynności doradczych

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej:

 • zapewnienie obsługi prawnej działalności Ośrodka

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, zarządzaniu kryzysowym i powszechnym obowiązku obrony

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 • zapewnienie w Ośrodku wykonywania zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadania samodzielnego stanowiska do spraw informacji i promocji:

 • kompleksowe prowadzenie stron internetowych Ośrodka
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i dydaktycznych
 • współpraca z organizacjami polonijnymi i partnerami Ośrodka

DATA PUBLIKACJI
24.09.2020 15:15
ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ
REJESTR ZMIAN

Zaktualizowane 22 września 2021 o 14:54:04 [aktualna wersja] przez Administrator

Zaktualizowane 22 września 2021 o 14:52:33 przez Magdalena Zaczek

Zaktualizowane 22 września 2021 o 14:52:27 [zapisana automatycznie] przez Magdalena Zaczek